3M™ แว่นตานิรภัย รุ่น 1710, บรรจุ 100 ชิ้น/ลัง

  • สวมใส่เพื่อปกป้องดวงตาจากการกระเด็นของเศษวัสดุ
  • เลนส์ใส เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน
  • มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน CSA-Z94.3 ประเทศแคนาดา และ EN166:2001 สหภาพยุโรป
  • บรรจุ 100 ชิ้น/ลัง